Regulamin siłowni

 1. Klient(ka) przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią poniższego regulaminu. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na siłownię stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Z siłowni w pełnym wymiarze godzin otwarcia mogą korzystać osoby, które posiadają aktywny karnet na siłownię lub wykupiły wejście jednorazowe.
 3. Po przyjściu do siłowni należy za pomocą karty magnetycznej - abonamentu otworzyć drzwi i pobrać klucz z wieszaka do szatni damskiej lub męskiej oraz szafek.
 4. Każda osoba korzystająca z siłowni na czas zajęć jest uprawniona do korzystania z szafek umieszczonych w szatni (o ile będą aktualnie wolne szafki). W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków.
 5. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy będą początkowo przenoszone do właściciela Siłowni, a po tygodniu nieodbierana - oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 6. Właściciele Siłowni nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szatni.
 7. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 8. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia (korzystanie z siłowni jest rejestrowane), że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony właściciele Siłowni zastrzegają sobie prawo do jego anulowania.
 9. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).
 10. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 11. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 13. Ćwiczący powinien poinformować właściciela przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 14. W przypadku przebywania na siłowni w pojedynkę zabrania się wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami.
 15. Właściciele Siłowni nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i zalecanych instrukcji.
 16. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).
 17. W siłowni obowiązuje obuwie sportowe.
 18. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do Siłowni.
 19. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 20. W Siłowni nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami.
 21. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze na matach lub specjalnych uchwytach.
 22. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem Siłowni.
 23. Nie wolno wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.
 24. Właściciel Siłowni nie odpowiadają za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 25. W Siłowni jest możliwość skorzystania z wiedzy fachowej instruktorów w godzinach od 8:00 do 22:00. Godziny te mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania.
 26. Właściciel siłowni zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia siłowni lub szatni (maksymalnie 2 dni). Informacje o zamknięciu lub ograniczeniu dostępu wywieszane będą na tablicy informacyjnej przed siłownią, minimum 3 dni przed zdarzeniem.
 27. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony.
 28. Przed sprzedaniem abonamentu sprawdzane będą odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania z ulg opisanych w cenniku (legitymacja uczniowska, studencka). Jeżeli obsługa stwierdzi lub będzie podejrzewała, że dokument jest podrobiony wzywana będzie POLICJA.
 29. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania klientów.
Contact Form